EDI elektrodeionizacija

 

Edi -  Elektrodeionizacija

Edi -  Elektrodeionizacija

EDI je najnovija i najmodernija tehnika koja koristi elektrodionizaciski postupak završne obrade vode do stupnja pročisćenosti od <1µS/cm.

Uređaj se sastoji od određenog broja modula ovisno o potrebnom kapacitetu obrade vode.

Jedan modul E-Cell TMK-2E ima kapacitet 1,7 - 4,5m3/h , slaganjem određenog broja modula dobivamo potreban kapacitet EDI uređaja.

Model uređaja: protok Šifra
CWG_OSMO/EDILX04 450/560 l/h 011-200-500
CWG_OSMO/EDILX10 1200/1500 l/hl/h 011-200-501
CWG_OSMO/EDILX18 2100/2600 l/h 011-200-502
CWG_OSMO/EDILX24 2900/3600 l/h 011-200-503
CWG_OSMO/EDILX30-1 3600/4500 l/h 011-200-504
CWG_OSMO/EDILX30-2 7200/9000 l/h 011-200-505
CWG_OSMO/EDILX30-3 10800/13500 l/h 011-200-506
 
 

Način rada

Način rada

E-Cell na svojoj elektrodi stvara polje pozitivno nabijenih iona i polje negativno nabijenih iona..

Kad voda koja u sebi sadrži katione i anione prolazi kroz komore nabijene sa pozitivnim ionima započinje proces privlačenja negativnih iona iz vode i obrnuto kod negativnih iona.

Na taj način dolazi do oslobađanje kationskih i anionskih iona iz vode koju zelimo pročistiti i ona pročišćena "PERMEAT" odlazi spremnik "demineralizirane" vode dok voda opterećena koncentriranim ionima "KONCENTRAT" odlazi u otpadni kanal.

Zbog veće efikasnosti uređaja, dio koncentrata sa i dodatni ioni natrija iz otopine soli se još jednom vraćaju u proces na ćelije i time pročisćavamo dio vode koncentrata.

Ovakvim načinom vodu koju smo već pred-tretirali na ionskom omeksivaču i reverznoj osmozi finalno "peglamo" na vrlo visok stupanj pročisćenosti sa izuzetno niskim gubitcima (maksimalno do 5% ).

 
 

Opis rada E-Cell ćelije

Opis rada E-Cell ćelije
  1. Ulazna voda iz pred-tretmana dolazi na razdjelnik i ulazi u E-Cell ćelije.
  2. Svaka ćelija je nabijena sa istosmjernom strujom na elektrodama te stvara pozitivna i negativan polja tj.međusobnu privlačnost polova.
  3. Na miješanoj ionskoj masi (mix bed) dolazi do izmjene iona koji ostaju na ionskoj masi. Zbog različitost polova na elektrodi dolazi do prolaska iona kroz anionsku i kationsku membranu i odvajanja koncentrata od pročisćene vode koja je prikazana sa plavim strelicama.
  4. Jedan dio koncentrat se recirkulira i ponovo odvodi na pročisćavanje kako bi se poboljšala iskoristivost kako bih bilo što manje otpadne vode.
  5. Koncentrat koji se ispusta je otpadan voda pH 6-8 i baca se u kanalizaciju ili ju se može odvesti ponovo na obradu u Reverznu osmozu.
  6. Regeneracija ionske mase odvija se kontinuirano na ćelijama (elektrode razbijajući molekule hidrogenih i hidroxilnih iona provodeći ih kroz membranu u koncentrat.