EDI elektrodeionizacija OSMO/EDILX24 (protok 2.900 – 3.600 lit/h)

OSMO-EDI linija uređaja za elektrodeionizaciju

EDI je najnovija tehnologija gdje se elektrodeionizacija koristi za konačno pročišćavanje vode kako bi se postigla vodljivost < 1 μS/cm.

Elektrodeionizacijski modul za kontinuiranu demineralizaciju permeate iz reverzne osmoze, koji se sastoji od pažljivo dizajniranog kućišta koje sadrži niz posebnih ion selektivnih membrana koje stvaraju izmjenični koncentrat I komore za demineralizaciju ispunjene miješanim ionskim smolama.

 

Opis rada EDI sustava:

  1. Ulazna voda iz pred-tretmana dolazi na razdjelnik i ulazi u EDI ćelije.
  2. Svaka ćelija je nabijena sa istosmjernom strujom na elektrodama te stvara pozitivna i negativan polja tj.međusobnu privlačnost polova.
  3. Na miješanoj ionskoj masi (mix bed) dolazi do izmjene iona koji ostaju na ionskoj masi. Zbog različitost polova na elektrodi dolazi do prolaska iona kroz anionsku i kationsku membranu i odvajanja koncentrata od pročisćene vode koja je prikazana sa plavim strelicama.
  4. Jedan dio koncentrat se recirkulira i ponovo odvodi na pročisćavanje kako bi se poboljšala iskoristivost kako bih bilo što manje otpadne vode.
  5. Koncentrat koji se ispusta je otpadan voda pH 6-8 i baca se u kanalizaciju ili ju se može odvesti ponovo na obradu u Reverznu osmozu.
  6. Regeneracija ionske mase odvija se kontinuirano na ćelijama (elektrode razbijajući molekule hidrogenih i hidroxilnih iona provodeći ih kroz membranu u koncentrat.

 

PROTOK  (lit/h) 2.900 – 3.600
Zatraži ponudu